چهارشنبه, 12 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

تکلیف زمین هایی که قبلاً از آب رودخانه تغذیه می شده است و اکنون احداث سد مانع آبرسانی به آن شده است چیست و چه کسی پاسخگوی خسارات وارد شده به این زمین ها می باشد ؟
مالک زمین بایستی عیناً و مکتوب درخواست خود را به شرکت ارائه نماید تا مسئول پروژه مربوط به احداث آن سد آن را بررسی نماید و چنانچه ادعای مالک ثابت شود کارشناس رسمی دادگستری در امور اراضی خسارات وارد شده را تعیین و سایر مراحل جهت پرداخت خسارت در شرکت آب منطقه ای بررسی می گردد .

چرا برای برخی از قنوات امکان صدور مجوز حفر چاه به جای قنات وجود ندارد ؟
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات شرایط پیچیده ای دارد و نیاز به کارشناسی دقیق شرایط قنات دارد .

چرا عمق چاه های کشاورزی که در یک منطقه واقع شده اند متفاوت است ؟
در چاه برای رسیدن به آبدهی مجاز ، میزان ستون آب در چاه و نوع تشکیلات نقش اساسی ایفا می کنند و صرفاً عمق ملاک نیست .

چرا آبدهی تعدادی از چاه ها در زمان صدور پروانه بهره برداری بهینه کاهش می یابد و برای تعدادی از چاه ها این اتفاق نمی افتد ؟
ساعت کارکرد سالیانه چاه که در پروانه بهره برداری اولیه چاه قید شده است مبنای محاسبه دبی بر اساس آئین نامه مصرف بهینه می باشد که در پروانه هایی که ساعت کارکرد قید نشده است در واقع مبنایی وجود نداشته و دبی لحظه ای تغییری نمی کند .

چرا کاهش آبدهی چاه در زمان تغییر محل یا کف شکنی برای همه چاه ها یکسان نیست ؟
با توجه به اینکه کاهش آبدهی چاه ها در زمان اعمال ماده 11 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب بر اساس تبصره 3 ذیل این ماده انجام و دبی اتی براساس میانگین پنج ساله منتهی به نقصان فاحش (کاهش دبی بیش از 55% دبی مجاز) محاسبه و پرواضح است که تغییرات دبی در طول دوره بهره برداری و دبی مجاز اولیه نقش اصلی را در تعیین دبی اتی ایفا می کنند .

چرا آبدهی چاه های کشاورزی در یک منطقه با هم متفاوت است ؟
دبی چاه در بدو کار توسط کارشناس فنی حفاظت از منابع آب و براساس اطلاعات هیدروژئولوژیکی منطقه در خصوص هر چاه جداگانه بررسی می شود و با در نظر قراردادن ضرایب هیدرودینامیکی تشکیلات و با هدف حفظ تعادل در منابع تجدیدپذیر حوضه آبریز و حفظ کامل منابع تجدیدناپذیر ، توسط کارشناس فنی معین می گردد . تغییرات آبدهی در منابع آبی یک منطقه ارتباط مستقیم با موارد فوق دارد.

چرا با تقاضای تمدید مجوز برداشت شن و ماسه بیشتر در محدوده قبلی مخالفت می گردد ؟
متقاضیان به دلیل عدم تمایل نسبت به  افزایش فاصله حمل که موجب افزایش هزینه های مرتبط می گردد در این خصوص اصرار فراوان دارند و ابراز نارضایتی می کنند که باید به اسحضار این دسته متقاضیان برسانیم که دلیل این مخالفت  جلوگیری از افزایش عمق برداشت می باشد .

چرا وقت بازدیدهای محلی با تاخیر انجام می شود ؟
به دلیل کمبود نیرو و افزایش تعداد درخواست ها

نحوه محاسبه میزان بستر و حریم چگونه بوده و چرا مقدار آن متغیر است ؟
به استناد قانون توزیع عادلانه آب (مواد 1 و 2) و آئین نامه نحوه تعیین بستر و حریم ، ملاک سیلاب 25 ساله بوده که با استفاده از آمار هیدرولوژی و بکارگیری فرمول های مربوطه ، میزان بستر و حریم مشخص می گردد و بر اساس حوضه آبریز متغیر است .