|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست خدمات

فرآیندهای سامانه ساماب

                                                عناوین خدمات 

ردیف عنوان و شناسه خدمت نوع خدمت
1 صدور پروانه حفر جدید 13021446100 خدمت به شهروندان (G2C)
2 تجدید مجوز های حفر چاه 13021446102 خدمت به شهروندان (G2C)
3 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 خدمت به شهروندان (G2C)
4 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104 خدمت به شهروندان (G2C)
5 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105 خدمت به شهروندان (G2C)
6 صدور مجوز کف شکنی چاه 13021446106 خدمت به شهروندان (G2C)
7 صدور پروانه حفر چاه و جای قنات 13021446108 خدمت به شهروندان (G2C)
8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109 خدمت به شهروندان (G2C)
9 صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکاری، بغل بری، پینه برداری قنات و ... 13021446110 خدمت به شهروندان (G2C)
10 صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقو زنی و دوربرداری 13021446111 خدمت به شهروندان (G2C)
11 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه 13021446113 خدمت به شهروندان (G2C)
12 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116 خدمت به شهروندان (G2C)
13 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117 خدمت به شهروندان (G2C)
14 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه13021446118 خدمت به شهروندان (G2C)
15 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119 خدمت به شهروندان (G2C)
16 صدور پروانه بهره برداری از چاه 13021446120 خدمت به شهروندان (G2C)
17 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121 خدمت به شهروندان (G2C)
18 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی 15031446122 خدمت به شهروندان (G2C)
19 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123 خدمت به شهروندان (G2C)
20 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124 خدمت به شهروندان (G2C)
21 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه 13021446125 خدمت به شهروندان (G2C)
22 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه 13021446126 خدمت به شهروندان (G2C)
23 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127 خدمت به شهروندان (G2C)
24 صدور پروانه المثنی بهره بر داری از چاه 13021446128 (این فرآیند در ساماب موجود نیست و نداریم) خدمت به شهروندان (G2C)
25 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129(عنایتی)مخدومی خدمت به کسب و کار (G2B)
26 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130مخدومی انجام میدهیم ولی ساماب نیست کاملا دستی خدمت به کسب و کار (G2B)
27 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131 خدمت به کسب و کار (G2B)
28 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132عنایتی خدمت به کسب و کار (G2B)
29 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133عنایتی خدمت به کسب و کار (G2B)
30 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134عنایتی خدمت به کسب و کار (G2B)
31 تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه عنایتی13011446135 خدمت به کسب و کار (G2B)
32 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژکنتور) 13021446136 خدمت به شهروندان (G2C)
33 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137 چک کردن توسط آقای زمینی خدمت به شهروندان (G2C)
34 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های سطحی 13011447100 خدمت به شهروندان (G2C)
35 صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آب سطحی 13021447101 خدمت به شهروندان (G2C)
36 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102 خدمت به شهروندان (G2C)
37 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی  13021447103 خدمت به شهروندان (G2C)
38 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104 خدمت به شهروندان (G2C)
39 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105 خدمت به شهروندان (G2C)
40 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106 خدمت به شهروندان (G2C)
41 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107 نیک نیا - سامابی نیست خدمت به کسب و کار (G2B)
42 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108 نیک نیا - در ساماب نیست خدمت به کسب و کار (G2B)
43 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی ساماب نیست 15031447109 خدمت به کسب و کار (G2B)
44 صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه 13021447110 خدمت به شهروندان (G2C)
45 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021447117 خدمت به شهروندان (G2C)
46 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 خدمت به شهروندان (G2C)
47 صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021447120 خدمت به کسب و کار (G2B)
48 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب 13021448100 خدمت به شهروندان (G2C)
49 پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آب 13091448101 دستی خدمت به شهروندان (G2C)
50 پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی 13021447102 دستی خدمت به شهروندان (G2C)
51 پاسخ به استعلام تامین منابع آب دستی 13091448103 خدمت به شهروندان (G2C)
52 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها،مسیل ها و انهار طبیعی 13091448104 خدمت به شهروندان (G2C)
53 پاسخ به استعلام حد حریم دریا 13091448105 خدمت به شهروندان (G2C)
54 پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی،نهاد های نظارتی، اجرایی و قانونگذار13091448106 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
55 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب 13021448107 خدمت به شهروندان (G2C)
56 پاسخگویی به استعلام تامین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آبهای غیر متعارف 13091448108 خدمت به شهروندان (G2C)
57 نظارت بر عملکرد مشاوران گروه گشت و بازرسی منابع آبی 13011449100 خدمت به شهروندان (G2C)
58 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیر مجاز 13011449101 خدمت به شهروندان (G2C)
59 نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری،نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 13011449102 خدمت به شهروندان (G2C)
60 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103 خدمت به شهروندان (G2C)
61 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب 13011449104 خدمت به شهروندان (G2C)
62 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب 13011449105 خدمت به شهروندان (G2C)
63 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000 خدمت به شهروندان (G2C)
64 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیر زمینی 1309145110 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
65 ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب 13091451101 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
66 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی(ممنوعیت دشت ها) 13091451102 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
67 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
68 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی 13091451104 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
69 تایید صلاحیت شرکت های کنتور ساز 13012124100 خدمت به شهروندان (G2C)
70 تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101 خدمت به شهروندان (G2C)
71 تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102 خدمت به شهروندان (G2C)
72 تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی دستی 13092124103 خدمت به شهروندان (G2C)
73 تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ 13022124104 خدمت به شهروندان (G2C)
74 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری 13012124105 خدمت به کسب و کار (G2B)
75 تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت)دستگاه حفاری چاه 13012124106 خدمت به کسب و کار (G2B)
76 تایید برداشت مصالح رودخانه ای     دستی 13012124107 خدمت به شهروندان (G2C)
77 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108   دستی خدمت به کسب و کار (G2B)
78 تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه 13022124109   دستی خدمت به کسب و کار (G2B)
79 تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری 13022124110   دستی خدمت به کسب و کار (G2B)
80 تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111    خدمت به شهروندان (G2C)
81 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112 خدمت به شهروندان (G2C)
82 تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه 13022124113 خدمت به کسب و کار (G2B)
83 تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری 13012124114 خدمت به کسب و کار (G2B)
84 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری (کشت موقت)از ارضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125100  دستی خدمت به شهروندان (G2C)
85 تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری (کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125101  دستی خدمت به شهروندان (G2C)
86 انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان 13022125102  دستی خدمت به شهروندان (G2C)
87 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و رودخانه برای بهره برداری مصالح   دستی13012125103 خدمت به شهروندان (G2C)
88 رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها  دستی13092125104 خدمت به شهروندان (G2C)
89 صدور قبض آب بهای بهره برداری منابع آبی 13022126100  خدمت به شهروندان (G2C)
90 صدور قبض تسویه حساب بهره برداری منابع آبی  13022126101 دستی خدمت به شهروندان (G2C)
91 اصلاح صورتحساب بهره برذلران منابع آبی 13022126102 دستی خدمت به شهروندان (G2C)
92 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 خدمت به شهروندان (G2C)
93 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 خدمت به شهروندان (G2C)
94 پاسخگویی به شکایات صنعت آب کشور 13092127000 خدمت به شهروندان (G2C)
95 تدوین پیش نویس قوانین و مقررات، ضوابط، استانداردهاو دستوالعمل های صنعت آب کشور 13092128000 خدمت به شهروندان (G2C)
96 تهیه و انتشار تعرفه آب 13022129000 خدمت به شهروندان (G2C)
97 تدوین و ایلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 خدمت به شهروندان (G2C)
98 تدوین و ایلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 خدمت به شهروندان (G2C)
99 تدوین و ایلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 خدمت به شهروندان (G2C)

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/12/08
  آخرین به روزرسانی : 1400/01/18
 
 4767
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 26
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 5,351
 • بازدید دیروز : 4,803
 • کل بازدید : 2,892,076
 • آخرین به روزرسانی : 1400/09/10 13:02:22
 • شناسه IP شما : 18.212.120.195

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :