سه‌شنبه, 29 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 دفتر مطالعات پایه منابع آب

خلاصه وظایف:
       هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام برنامه‌ریزی لازم در خصوص تأسیس و بهره‌برداری بهینه از حوزه‌های آبریز معرف، احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های اکتشافی، مطالعات لازم در خصوص کمیت و کیفیت آب در محدوده‌های مطالعاتی، تهیه بیلان آب و تلفیق اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تشکیل بانک اطلاعاتی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی و آب‌های سطحی و تدوین دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی در سطح ادارات امور آب شهرستانها و اعمال نظارت در عملکرد واحدهای صفی.   


شرح وظایف:
-    هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم.
-    تأسیس و بهره‌برداری بهینه از حوزه‌های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب.
-    احداث، توسعه و نگهداری شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های اکتشافی آب‌های زیرزمینی با هماهنگی دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب کشور.
-    برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمی و کیفی آب در محدوده‌های مطالعاتی.
-    تشکیل بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده‌های مطالعاتی با رعایت خط مشی‌های ابلاغ شده.
-    تهیه برنامه‌های جمع‌آوری آمار اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تلفیق اطلاعات وتهیه گزارشات لازم و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    برنامه‌ریزی و تهیه بیلان آب در محدوده‌های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح.
-    همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در زمینه پیاده کردن سیستم GIS.
-    پیشنهاد و تعیین سقف تخصیص آب از منابع آب جهت طرح در کمیته مدیریت منابع آب شرکت.
-    بررسی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی و سطحی، از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجرای ادارات امور آب شهرستان.
-    تهیه و تدوین دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی منابع آب، هماهنگی و یکسان‌سازی روش‌های اجرائی و اعمال نظارت در این خصوص.
-    بررسی پیشنهادات معاونت‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاه‌های اندازه‌گیری.
-    ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی بر اساس فرایندهای مصوب.
-    کنترل و پردازش نهایی آمار و اطلاعات منابع آب سطحی و زیرزمینی استان جهت ورود به بانک اطلاعات.
-    تهیه آمار و طلاعات مورد نیاز جهت تنظیم و ارائه برنامه بهره برداری بهینه از منابع آبی ناطق تحت پوشش.
-    تهیه گزارشهای مطالعاتی در سطح نیمه تفصیلی، تفصیلی، جامع و اطلس های منابع آب
-    تهیه نقشه های زمین شناسی، هیدرومتری، هیدرولوژی، هیدروشیمی، گرافها و نمودارها و تهیه گزارش در مناطق تحت پوشش.
-    همکای با معاونت های مختلف در زمینه های مورد نیاز بخصوص همکاری در مطالعه و اظهار نظر در مورد گزارشات مراحل مختلف مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی.
-    پیشهاد برقراری و یا رفع ممنوعیت بهره برداری از منابع آب مناطق مختلف به معاونت حفاظت و بهره برداری.
-    تعیین رسوبات داخل مخزن سدها.
-    نظارت و کنترل آمار، گزارشات و بررسی های انجام گرفته بر روی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور تعیین بیلان در حوزه های آبریز تحت پوشش و تلفیق اطلاعات ارسالی.
-    همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران به منظور تهیه دستورالعمل های لازم جهت بیلان و مدلهای ریاضی و تهیه اطلسهای منابع آب کشور با استفاده از آخرین اخبار و اطلاعات.
-    نظات بر تهیه مشخصات جغرافیایی و نقشه های هیدروکلیماتولوژی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی و موقعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه.  
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله.بازدید:5150
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03