شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 معاونت طرح و توسعه

خلاصه وظایف:
اعمال مدیریت پروژه‌های عمرانی از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل، با توجه به اندازه و پیچیدگی طرح‌های عمرانی در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها، اولویت‌ها و قوانین و مقررات موضوعه. برنامه ریزی و نظارت بر زمینه های سرمایه گذاری، مشارکت مردمی، انجام مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری از طرحهای عمرانی، مستند سازی طرح های عمرانی، بررسی‌های زیست محیطی، تغذیه مصنوعی، ساماندهی سواحل و مهندسی رودخانه، انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در راستای اجرای مفاد نظامنامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه‌ای، انتخاب  مشاوران  و پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادها بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط مورد عمل.

شرح وظایف:
  - نظارت بر مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی تامین و توسعه منابع آب.
   - نظارت بر برگزاری مناقصات جهت انتخاب مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح جهت مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی.
- تحلیل کلی وضعیت طرحهای توسعه منابع آب و تهیه و ارائه گزارشهای لازم.
   - نظارت بر روند بررسی و تصویب گزارشات فنی طرحهای تامین توسعه منابع آب.
   - همکاری با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در تهیه و تنظیم موافقت نامه طرحهای عمرانی و مرتبط با آن معاونت
   - نظارت بر تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح‌های عمرانی در کلیه مراحل مطا لعه و اجرای طرح.
   - ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت‌های محوله.
   - اعلام برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات طرح‌های عمرانی به معاونت برنامه‌ریزی شرکت.
   - همکاری با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه‌های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح‌های تامین و توسعه منابع آب.
  - بررسی، پیشنهاد واتخاذ روش‌های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، امور اعتباری ، تشکیل کمیته‌های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط.
  - هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از طرح‌های عمرانی.
- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح‌های عمرانی و ارائه پیشنهادات به مدیر عامل.
- هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح های عمرانی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی.
    - انجام مطالعات و اجرای سیستم‌های پدافند غیر عامل برای طرحهای منابع آب مطابق دستور العمل های مربوطه.
    - همکاری با معاونت حفاظت و بهره برداری در زمینه مطالعه و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی، مهندسی رودخانه و ساماندهی سواحل .
    - انجام مطالعات میراث فرهنگی.زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی.
    - بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب‌تر براساس قانون افزایش بهره‌وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره‌ای.
   - حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
   - انجام سایر وظایف محوله.
   - ارائه گزارشات لازم

دفتر طرح های توسعه منابع آب


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی به منظور تصویب مطالعات مراحل اول و دوم طرح‌های سد و شبکه و خطوط آبرسانی، نظارت بر انجام کلیه عملیات اجرائی شرکت، ایجاد ارتباط با عوامل داخلی و برون سازمانی به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در چارچوب سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوطه.

شرح وظایف:
- تهیه دستورالعمل های مربوط به مطالعه و اجرای طرحهای تأمین و توسعه منابع آب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- همکاری و هماهنگی مستمر با معاونت حفاظت و بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت طرح‌های منابع آب.
- تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیصلاح برای بررسی طرحها و ارائه پیشنهادات به دفتر فنی شرکت.
- هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی طرح‌های تأمین و توسعه منابع آب.
- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر فرآیند مطالعات در مراحل شناخت، توجیهی و طراحی تفصیلی و مطالعات اجتماعی و زیست محیطی و مطالعات میراث فرهنگی طرحهاو سیستم‌های دفاع غیرعامل در طرحهای تأمین و توسعه منابع آب.
- همکاری در تعیین صلاحیت و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت‌ها، کنترل و برآورد هزینه‌ها و سایر موارد مربوط به طرحهای منابع آب با رعایت قوانین و مقررات.
- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم بر انجام مطالعات و بررسی های «مهندسی ارزش»  در خصوص طرح های تأمین و توسعه منابع آب.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه طرح‌های منابع آب در حوزه طرح و توسعه.
- کنترل و نظارت بر حسن انجام و پیشرفت کار طرحهای تأمین و توسعه منابع آب در مراحل مطالعه و اجرا
_ بررسی علل تأخیر و مشکلات فنی و اجرایی طرحهای تأمین و توسعه منابع آب و تشکیل گروههای تخصصی برای رفع مشکلات.
- کنترل، بررسی و برآورد  مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرحهای تأمین و توسعه منابع آب.
- همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای
طرح‌های تأمین و توسعه منابع آب.
- همکاری و هماهنگی با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های مطالعات و عملیات طرح‌های منابع آب و انجام امور تنظیم موافقت‌نامه‌ها و امور بودجه.
- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت طرح‌های منابع آب و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
- برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن مطالعه و اجرای طرح‌های منابع آب به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها  با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح.
- همکاری و هماهنگی در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات طرحها و مکانیزه نمودن سیستم‌های مربوطه و نگه داشتن آن.
- همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن.
- کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی شرکت.
- همکاری و هماهنگی در فعالیتهای مربوط به نشر، ترویج، اطلاع رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت.
- تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تغذیه مصنوعی.
- جلب سرمایه‌گذاری مردمی، فاینانس داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی.
- اعمال نظرات کمیته فنی بررسی و تصویب طرحها و همکاری لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرحها.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایر وظایف.

دفتر فنی و امور قراردادها


خلاصه وظایف:
انجام برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در انتخاب مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی، شرکت در جلسات هیات انتخاب مشاوران و پیمانکاران و برگزاری مناقصه، تنظیم قرارداد بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و رعایت مفاد قراردادها و حقوق شرکت و ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به منظور انجام بهینه و گردش عملیات ، بررسی و تصویب مطالعات طرحهای عمرانی.


شرح وظایف:
- انجام اقدامات لازم برای انتخاب مشاورین و پیمانکاران برای مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی و تنظیم قرارداد با آنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها و قوانین با هماهنگی مدیران طرحها و معاون طرح و توسعه.
- بررسی اسناد مناقصه ارسالی از سوی مشاوران قبل از فراخوان نخست برای انتخاب پیمانکار .
- بررسی ادعاهای مالی و قراردادی پیمانکاران و مشاوران و تهیه پاسخ لازم به آنها و همچنین انجام اقدامات لازم جهت صدور هر گونه اخطار به مشاوران و پیمانکاران در مورد عدم رعایت مفاد پیمان قرارداد اعم از پیمانکاری یا مشاوره ای و همچنین موارد فسخ پیمان.   
- بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.
- نظارت بر انجام امور قراردادی طرح‌ها و ایجاد ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مجریان طرح‌های عمرانی.
- تنظیم و تأیید درخواست تسویه حساب نهایی با مشاوران و پیمانکاران طبق مفاد قراردادها و ضوابط و مقررات با هماهنگی مدیران طرح‌ها و واحدهای مربوطه.
- ایجاد و استقرار سیستم مکانیزه اطلاعات  قراردادها با هماهنگی و همکاری گروه آمار و اطلاعات مدیریت .
- برگزاری جلسات هیئت انتخاب مشاورین و پیمانکاران برای طرحهای عمرانی و تشکیل جلسات کمیسیون تحویل موقت یا قطعی طرحها.
- هماهنگی در انجام کلیه امور مربوط به خرید اراضی جهت اجرای طرحهای تأمین و توسعه منابع آب.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایر وظایف محوله

گروه تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی


خلاصه وظایف:
    شناسایی، پیگیری و نظارت بر تهیه سیمای طرح‌های مشارکت مردمی، بررسی و ارزیابی زمینه‌های مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی ، هماهنگی‌، نظارت و پیگیری امورات بانکی، تشکیل پرونده‌ها، پیگیری تشکیل تعاونی‌های مردمی، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و استفاده از تسهیلات بانکی. نظارت و پیگیری مطالعات اجتماعی جهت ایجاد تمایل در سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای طرحها .


شرح وظایف:
-    شناسایی و تهیه مشخصات طرح های قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکز .
-    همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیریهای لازم تا تصویب نهایی طرح.
-    نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در طرح‌های استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور تشکیل و تکمیل پرونده‌های بانکی طرح‌ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل.
-    هماهنگی و پیگیری لازم در تشکیل تشکل‌های مردمی (تعاونی‌های آب بران) همکاری لازم با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص.
-    همکاری و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور اجرای سیاست‌ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرحها و استفاده از تسهیلات بانکی.
-    استفاده از خدمات مشاورین دربررسی‌های اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه‌گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح ها.
- ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات قانونی.
-    نظارت بر پیشرفت عملیات طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و انجام هماهنگی‌های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی.
-    برنامه ریزی و نظارت بر بازپرداخت اقساط طرحهای به بهره برداری رسیده مشارکت مردمی.
-    همکاری و هماهنگی در امور مربوط به فروش اوراق مشارکت و نیز بازپرداخت آنها.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4623
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03