شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

خلاصه وظایف:
      برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای ساماندهی و طراحی ساختارو تدوین تشکیلات تفصیلی، انجام مطالعات و پیاده سازی طرحهای منابع انسانی و بهبود بهره وری، طراحی و استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، مطالعه، طراحی، استقرارو توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریتی برای سطوح مدیریت و انجام پشتیبانی لازم، برنامه ریزی عمومی، مدیریت منابع و مصارف،  تهیه و تنظیم برنامه مالی ارزیابی های بودجه ای شرکت، بررسیهای اقتصادی به منظور ارتقاء شاخصهای بهره‌وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، انجام مطالعات براساس برنامه‌ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد، شرکت مدیریت منابع آب ایران حسب مورد.


شرح وظایف :
-    هماهنگی و ارتباط با دفاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای واحد برنامه ریزی و بهبود مدیریت.
-    برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر استقرار و توسعه سیستم های سخت افزاری، شبکه و نرم افزارهای کاربردی واحدها.
-    نظارت بر تدوین و به روز نگه داشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار وتشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل و اصلاحات ساختاری بر اساس سیاستها، برنامه هاو دستورالعمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.
-    هماهنگی و نظارت در تدوین واجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه  نیازسنجی، جذب ، استخدام ، آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان درجهت بهبود شاخص های نیروی انسانی.
-    تدوین استراتژیها، سیاستها، شاخص ها، آ رمانها و چشم اندازها.
-    تهیه و تدوین خط مشی کیفیت، روشهای اجرایی فرایندها و فعالیتها، اهداف کمی و کیفی، مسئولیت ها و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت
-    شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی شرکت، فرصت و تهدیدها، مشتریان و تأمین کنندگان در دوره زمانی مشخص.
-    تعریف،تصویب وابلاغ شاخص های ارزیابی، تجزیه و تحلیل نتایج آنها،اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر.

-      تدوین برنامه های عملیاتی، بودجه و اعتبارات شرکت در قالب برنامه های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.
-    مشارکت در تهیه و بررسی آئین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، حقوق ، مزایا و امور رفاهی.
نظارت بر فرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه ها، تخصیص اعتبارات، تنظیم برنامه 5 ساله و عملکرد طرحها
   _  نظارت بر تحلیل اقتصادی و بررسی و اظهار نظر درباره بازده اقتصادی طرحهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری و تهیه گزارشات لازم.
-    بررسی میزان عرضه و تقاضای آب در بخش های مختلف مصرف.
-    - پیگیری تصمیمات کمیته تخصیص آب و تهیه گزارشات لازم.  
-    برنامه ریزی دراستقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره وری در انجام فعالیتهای طرح و جاری.
-    برنامه ریزی و نظارت بر تعیین و به هنگام نمودن قیمت تمام شده، تعرفه ها و ارزش های اقتصادی و شاخص های ارزیابی در بخش آب .
_   برنامه ریزی و نظارت برتعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.
_   برنامه ریزی ونظارت بر برنامه های عملیاتی وارزیابی پیشرفت برنامه ها با همکاری واحدهای سازمانی .
_  برنامه ریزی و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و ایجاد و استقرار پایگاه داده‌ای جامع منابع آب در محیط GIS.
_  ارائه پیشنهاد آب قابل تخصیص از منابع سطحی و زیرزمینی برای مصارف مختلف.
_  صدور مجوز خرید تجهیزات فن آوری اطلاعات، لوازم مصرفی و یدکی جهت ارتقاء دوره ای آنها با توجه به اعتبارات مصوب.
_  بررسی و نظارت بر تعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها  و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی واحدهای مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.
_  برنامه ریزی و اقدام جهت خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در حوزه فعالیتهای دفاتر زیر مجموعه ( منابع انسانی،آموزشی،فن آوری اطلاعات، توسعه شبکه داخل و برنامه ریزی آب ) با همکاری و هماهنگی امور قراردادها..
_  حفظ کرامت انسانی و پاسخگوی به ارباب رجوع.
_  ارائه گزارشات لازم.
     _  انجام سایر وظایف محوله

دفتر برنامه ریزی آب و بودجه


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به  مدیریت منابع و مصارف و تخصیص بهینه آب ،  تهیه و تنظیم برنامه مالی و بودجه‌ای شرکت، ارزیابی و کنترل بودجه، بررسی پیشرفت برنامه های جاری و پروژه های عمرانی و تعیین اولویت های موجود در سرمایه گذاری، بررسیهای اقتصادی طرحهای در دست اجرا و بهره برداری شده به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی  براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.

شرح وظایف:
  - هماهنگی و ایجاد  ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو ، معاونت امور آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران  و  دریافت اطلاعات، برنامه‌‌های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای دفتر برنامه ریزی آب .
   - برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی به منظور شناخت        کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم با همکاری دفتر مطالعات پایه منابع آب.
   - بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب ، جمع آوری ، پردازش و استخراج اطلاعات  لازم به منظور
تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت .
  - بررسی‌های لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به پتانسیل های آبی موجود به منظور برنامه ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب ، صنعت و کشاورزی.
  - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها.
  - اقدام لازم جهت تشکیل کمیته برنامه ریزی آب، تهیه و تدوین برنامه های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت و ابلاغ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم.
  - برنامه ریزی و نظارت بر تامین منابع مالی و اعمال مدیریت موثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه های جاری.
  - بررسی و تحلیل اقتصادی فعالیت ها و طرح های در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری.
  - برنامه ریزی برای تعیین و به هنگام سازی قیمت تمام شده آب، تعرفه ها، ارزش اقتصادی آب و شاخص های اقتصادی طرح های عمرانی.
- همکاری با سازمان  مدیریت منابع آب در تهیه و تدوین خط مشی ها، استانداردها و شاخص های مرتبط.
- انجام فرایند تنظیم و مبادله موافقت نامه ها، تخصیص اعتبار، تنظیم و مبادله بودجه، تنظیم برنامه 5 ساله و عملکرد طرح ها
- تهیه کارنامه سالیانه شرکت.
- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی، بودجه، اعتبارات شرکت در قالب برنامه های سالانه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و ارسال آنها به مجامع ذیربط و ابلاغ به واحدهای ذینفع پس از تصویب مجامع مذکور.
- همکاری با مدیران اجرایی در تهیه برنامه ها و طرح های مطالعاتی و عملیاتی.
- بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب، جمع آوری، پردازش و استخراج اطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت.
- برنامه ریزی و نظارت بر اعمال سیاستها و برنامه های بخش آب همگام با برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برحسب مورد.
- برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات اقتصادی طرحهای منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه های مصوب به منظور افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری.
- برنامه ریزی و هماهنگی برای انجام مطالعات طرحها و پروژه های تأمین آب  با توجه به نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی.
- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.
- شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی  شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه های مورد نظر.
- بررسی عملکرد برنامه ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده و انجام شده ، ارزشیابی فعالیتهای عمرانی و جاری و تهیه کارنامه فعالیتهای شرکت.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایروظایف محوله.

دفتربهبود مدیریت و منابع انسانی


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به سازماندهی و طراحی ساختار و تشکیلات شرکت ، تهیه و تدوین نظامنامه ها و مجموعه های شرح وظایف و اختیارات و تشکیلات کلان و تفصیلی ، اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمهای مربوطه .


شرح وظایف:
  - هماهنگی وایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات ، برنامه‌‌های کلی ، قوانین و مقررات ، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه درزمینه فعالیتهای دفتر .
  - برنامه ریزی و نظارت در تهیه وتدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی درچارچوب قوانین و مقررات وآئین‌نامه‌های موضوعه و سیاستهای شرکت در زمینه منابع انسانی جهت ارائه ، طرح و تصویب  هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .
  - همکاری با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور تهیه و تدوین نظامنامه ها و دستورالعملها و اصلاح و بازنگری مبانی مربوطه در زمینه طرحهای منابع انسانی.
  - برنامه‌ریزی و اقدام جهت خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای منابع انسانی، تشکیلات، آموزش و بهسازی، تجزیه و تحلیل وطراحی مشاغل با هماهنگی و همکاری امور قراردادها و ایفای نقش کارفرمائی در امور فوق .
  - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی کارکنان در مراکز آموزشی .
  - برنامه‌ریزی در زمینه تعیین ظرفیت‌های پذیرش کارآموزان دانشجو در محدوده فعالیتهای شرکت و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران.
  - برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و کارگاه‌های آموزشی برای پرسنل در شرکت .
  - برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی لازم با حوزه های سازمانی در تدوین و به روز نگهداشتن ساختار و تشکیلات تفصیلی.
  - برنامه‌ریزی و نظارت درتهیه وتدوین و به روز نگهداشتن شرح وظایف و اختیارات کارکنان .
  - هدایت و راهبری فعالیت‌های تحقیقاتی به منظور دستیابی به بهره‌‌وری فعالیت‌ها و اصلاح روش‌های مورد عمل.
  - نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و ارائه پیشنهادات لازم جهت بررسی و تصویب.
  - انتخاب در نظام خود ارزیابی عملکرد و نظام تضمین کیفیت خدمات مناسب و اقدامات لازم جهت استقرار آن در شرکت.
- استقرار نظام پیشنهادات.
- تهیه و تدوین شرح وظایف و مسئولیت های واحد ها و پست های سازمانی.
  - بررسی تشکیلات کلی شرکت و هماهنگی لازم با حوزه های ستادی برای تعدیل و اصلاحات ساختاری متناسب با حجم فعالیت ها ، وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدهای در چارچوب تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف تعیین شده و بر اساس سیاستها، برنامه ها و دستور العمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.
  - تعیین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و برنامه ریزی و هماهنگی جهت جذب نیرو در چارچوب خط مشی ها و
دستورالعمل ها.
  - تهیه شناسنامه های آموزشی برای کارکنان و ایجاد بانک اطلاعات بررسی نیازهای آموزش، تهیه و تدوین تقویتهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت جهت رشد و ارتقاء دانش، مهارت آنان در انجام مؤثر وظایف محوله و آماده سازی ایشان جهت ارتقاء به مشاغل بالاتر.
  - ارزیابی دوره های آموزشی و تعیین میزان اثر بخشی دوره های برگزار شده به منظور تحقق اثربخشی برنامه ها  و دستیابی به استانداردهای مورد نظر.
  - تأمین اطلاعات مورد نیاز سطوح مدیر یت ارشد شرکت.
  - مشارکت در ممیزی های داخلی و برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، پیگیری آنها و مشارکت در بهبود فرایندها در قالب سیستم مدیریت کیفیت و نظام خود ارزیابی.
  - تهیه و تدوین فرآیندهای گردش عملیات و روشهای اجرایی و دستورالعمل ها ، نظارت بر حسن انجام آنها وتهیه گزارشات تحلیلی از انحرافات نسبت به تحقق اهداف پیش بینی شده و ارائه پیشنهادات اصللاحی .
  - هماهنگی و مدیریت تهیه و تدوین نظامات مرتبط با بهره‌وری و ترویج و اشاعه فرهنگ  مدیریت مشارکتی.
  - جمع‌آوری، تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات در وضعیت موجود و شناخت و تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها و روش‌ها به منظور حذف روش‌ها و مراحل زاید و دوباره کاری‌ها؛ با همکاری واحدها و گروه های ذیربط .
  - نظارت بر انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه بهبود شرایط فیزیکی و محیطی نیروی انسانی و نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بهبود شرایط محیط کاری؛ که توسط واحد های ذیربط انجام می شود .
  - بررسی لازم در زمینه تجزیه و تحلیل و اصلاح فرم‌ها با همکاری واحد های پیشنهاد دهنده و نظارت بر مطالعات و تحقیقات اصلاح جا و مکان به منظور دستیابی به حداکثر بهره‌وری .

-هدایت و راهبری کمیته‌ها و گروه‌های کاری مرتبط با فعالیت‌های انفورماتیک، تحول اداری، بهره‌وری، نظام مدیریت کیفی، نظام پیشنهادات ها و نظارت بر اجرای مصوبات مربوطه.
  - حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
  - ارائه گزارشات لازم.
  - انجام سایر وظایف محوله.

گروه آمار و اطلاعات مدیریت


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی جهت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت.


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی ، نظارت و هماهنگی در استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای استفاده سطوح مختلف سازمانی.
-    ایجاد و استقرار پایگاه داده‌ای جامع منابع آب در محیط GIS.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی برای طراحی، تهیه و اجرای نرم‌افزارهای کاربردی شرکت.
-    ایجاد، راه‌اندازی و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای مورد نیاز مختلف شرکت.
-    تهیه، تدوین و نظارت دستورالعمل‌های بکارگیری و استفاده صحیح از برنامه‌های کاربردی، سخت‌افزارها و بانکهای اطلاعاتی.
-    پیگیری برای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی دفتر فن آوری و اطلاعات.
-    نگهداری و به روز رسانی خدمات سخت افزاری و نرم فزاری شرکت و نظارت بر بهره برداری از آنها.
-    همکاری و نظارت بر تهیه و خرید تجهیزات سخت افزاری و خدمات نرم افزاری.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    پیگیری و اخذ آمار و اطلاعات مورد نیاز دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از واحدهای تابعه شرکت.
-    بررسی و تطبیق آمار و اطلاعات اخذ شده از واحدهای تابعه شرکت با توجه به سوابق.
-    طبقه بندی و تدوین آمار و اطلاعات اخذ شده از واحدهای تابعه شرکت.
-    ارسال آمار و اطلاعات تدوین شده به دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    پاسخگویی به سؤالات و پیگیری های انجام شده از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در حیطه وظایف و اختیارات تعیین شده.
-    نظارت بر اعمال دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغ شده از طرف دفتر فن آوری و اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط با فعالیت های آماری شرکت.
-    تهیه و تدوین گزارشات آماری مقطعی  و دوره ای بر اساس چارچوب تعیین شده از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    ارتباط مستمر با فتر فن آوری اطلاعات و آمار به لحاظ اخذ سیستم ها و رهنمودهای آماری تیین شده از طرف دفتر مذکور.
-    اجرای سیاست های ابلاغی از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار در زمینه آمار و اطلاعات در شرکت.
-    تدوین کارنامه های سالیانه با همکاری معاونت های شرکت.
-    اخذ و تنظیم درخواست های آماری از واحدهای ستادی و پیگیری جهت ارسال پاسخ ها از واحدهای شرکت در مقاطع زمانی تعیین شده.
-    تهیه و تدوین گزارشات آماری مورد نیاز مدیر عامل و معاونین شرکت و ارگان ها و ادارات استان.
-     حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   _   انجام سایر وظایف محوله.بازدید:5358
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03