دوشنبه, 25 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

خلاصه وظایف:
      برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای ساماندهی و طراحی ساختارو تدوین تشکیلات تفصیلی، انجام مطالعات و پیاده سازی طرحهای منابع انسانی و بهبود بهره وری، طراحی و استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، مطالعه، طراحی، استقرارو توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریتی برای سطوح مدیریت و انجام پشتیبانی لازم، برنامه ریزی عمومی، مدیریت منابع و مصارف،  تهیه و تنظیم برنامه مالی ارزیابی های بودجه ای شرکت، بررسیهای اقتصادی به منظور ارتقاء شاخصهای بهره‌وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، انجام مطالعات براساس برنامه‌ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد، شرکت مدیریت منابع آب ایران حسب مورد.


شرح وظایف :
-    هماهنگی و ارتباط با دفاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای واحد برنامه ریزی و بهبود مدیریت.
-    برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر استقرار و توسعه سیستم های سخت افزاری، شبکه و نرم افزارهای کاربردی واحدها.
-    نظارت بر تدوین و به روز نگه داشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار وتشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل و اصلاحات ساختاری بر اساس سیاستها، برنامه هاو دستورالعمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.
-    هماهنگی و نظارت در تدوین واجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه  نیازسنجی، جذب ، استخدام ، آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان درجهت بهبود شاخص های نیروی انسانی.
-    تدوین استراتژیها، سیاستها، شاخص ها، آ رمانها و چشم اندازها.
-    تهیه و تدوین خط مشی کیفیت، روشهای اجرایی فرایندها و فعالیتها، اهداف کمی و کیفی، مسئولیت ها و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت
-    شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی شرکت، فرصت و تهدیدها، مشتریان و تأمین کنندگان در دوره زمانی مشخص.
-    تعریف،تصویب وابلاغ شاخص های ارزیابی، تجزیه و تحلیل نتایج آنها،اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر.

-      تدوین برنامه های عملیاتی، بودجه و اعتبارات شرکت در قالب برنامه های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.
-    مشارکت در تهیه و بررسی آئین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، حقوق ، مزایا و امور رفاهی.
نظارت بر فرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه ها، تخصیص اعتبارات، تنظیم برنامه 5 ساله و عملکرد طرحها
   _  نظارت بر تحلیل اقتصادی و بررسی و اظهار نظر درباره بازده اقتصادی طرحهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری و تهیه گزارشات لازم.
-    بررسی میزان عرضه و تقاضای آب در بخش های مختلف مصرف.
-    - پیگیری تصمیمات کمیته تخصیص آب و تهیه گزارشات لازم.  
-    برنامه ریزی دراستقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره وری در انجام فعالیتهای طرح و جاری.
-    برنامه ریزی و نظارت بر تعیین و به هنگام نمودن قیمت تمام شده، تعرفه ها و ارزش های اقتصادی و شاخص های ارزیابی در بخش آب .
_   برنامه ریزی و نظارت برتعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.
_   برنامه ریزی ونظارت بر برنامه های عملیاتی وارزیابی پیشرفت برنامه ها با همکاری واحدهای سازمانی .
_  برنامه ریزی و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و ایجاد و استقرار پایگاه داده‌ای جامع منابع آب در محیط GIS.
_  ارائه پیشنهاد آب قابل تخصیص از منابع سطحی و زیرزمینی برای مصارف مختلف.
_  صدور مجوز خرید تجهیزات فن آوری اطلاعات، لوازم مصرفی و یدکی جهت ارتقاء دوره ای آنها با توجه به اعتبارات مصوب.
_  بررسی و نظارت بر تعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها  و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی واحدهای مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.
_  برنامه ریزی و اقدام جهت خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در حوزه فعالیتهای دفاتر زیر مجموعه ( منابع انسانی،آموزشی،فن آوری اطلاعات، توسعه شبکه داخل و برنامه ریزی آب ) با همکاری و هماهنگی امور قراردادها..
_  حفظ کرامت انسانی و پاسخگوی به ارباب رجوع.
_  ارائه گزارشات لازم.
     _  انجام سایر وظایف محوله

دفتر برنامه ریزی آب و بودجه


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به  مدیریت منابع و مصارف و تخصیص بهینه آب ،  تهیه و تنظیم برنامه مالی و بودجه‌ای شرکت، ارزیابی و کنترل بودجه، بررسی پیشرفت برنامه های جاری و پروژه های عمرانی و تعیین اولویت های موجود در سرمایه گذاری، بررسیهای اقتصادی طرحهای در دست اجرا و بهره برداری شده به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی  براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.

شرح وظایف:
  - هماهنگی و ایجاد  ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو ، معاونت امور آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران  و  دریافت اطلاعات، برنامه‌‌های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای دفتر برنامه ریزی آب .
   - برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی به منظور شناخت        کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم با همکاری دفتر مطالعات پایه منابع آب.
   - بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب ، جمع آوری ، پردازش و استخراج اطلاعات  لازم به منظور
تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت .
  - بررسی‌های لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به پتانسیل های آبی موجود به منظور برنامه ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب ، صنعت و کشاورزی.
  - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها.
  - اقدام لازم جهت تشکیل کمیته برنامه ریزی آب، تهیه و تدوین برنامه های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت و ابلاغ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم.
  - برنامه ریزی و نظارت بر تامین منابع مالی و اعمال مدیریت موثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه های جاری.
  - بررسی و تحلیل اقتصادی فعالیت ها و طرح های در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری.
  - برنامه ریزی برای تعیین و به هنگام سازی قیمت تمام شده آب، تعرفه ها، ارزش اقتصادی آب و شاخص های اقتصادی طرح های عمرانی.
- همکاری با سازمان  مدیریت منابع آب در تهیه و تدوین خط مشی ها، استانداردها و شاخص های مرتبط.
- انجام فرایند تنظیم و مبادله موافقت نامه ها، تخصیص اعتبار، تنظیم و مبادله بودجه، تنظیم برنامه 5 ساله و عملکرد طرح ها
- تهیه کارنامه سالیانه شرکت.
- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی، بودجه، اعتبارات شرکت در قالب برنامه های سالانه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و ارسال آنها به مجامع ذیربط و ابلاغ به واحدهای ذینفع پس از تصویب مجامع مذکور.
- همکاری با مدیران اجرایی در تهیه برنامه ها و طرح های مطالعاتی و عملیاتی.
- بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب، جمع آوری، پردازش و استخراج اطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت.
- برنامه ریزی و نظارت بر اعمال سیاستها و برنامه های بخش آب همگام با برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برحسب مورد.
- برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات اقتصادی طرحهای منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه های مصوب به منظور افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری.
- برنامه ریزی و هماهنگی برای انجام مطالعات طرحها و پروژه های تأمین آب  با توجه به نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی.
- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.
- شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی  شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه های مورد نظر.
- بررسی عملکرد برنامه ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده و انجام شده ، ارزشیابی فعالیتهای عمرانی و جاری و تهیه کارنامه فعالیتهای شرکت.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایروظایف محوله.

دفتربهبود مدیریت و منابع انسانی


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به سازماندهی و طراحی ساختار و تشکیلات شرکت ، تهیه و تدوین نظامنامه ها و مجموعه های شرح وظایف و اختیارات و تشکیلات کلان و تفصیلی ، اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمهای مربوطه .


شرح وظایف:
  - هماهنگی وایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات ، برنامه‌‌های کلی ، قوانین و مقررات ، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه درزمینه فعالیتهای دفتر .
  - برنامه ریزی و نظارت در تهیه وتدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی درچارچوب قوانین و مقررات وآئین‌نامه‌های موضوعه و سیاستهای شرکت در زمینه منابع انسانی جهت ارائه ، طرح و تصویب  هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .
  - همکاری با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور تهیه و تدوین نظامنامه ها و دستورالعملها و اصلاح و بازنگری مبانی مربوطه در زمینه طرحهای منابع انسانی.
  - برنامه‌ریزی و اقدام جهت خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای منابع انسانی، تشکیلات، آموزش و بهسازی، تجزیه و تحلیل وطراحی مشاغل با هماهنگی و همکاری امور قراردادها و ایفای نقش کارفرمائی در امور فوق .
  - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی کارکنان در مراکز آموزشی .
  - برنامه‌ریزی در زمینه تعیین ظرفیت‌های پذیرش کارآموزان دانشجو در محدوده فعالیتهای شرکت و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران.
  - برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و کارگاه‌های آموزشی برای پرسنل در شرکت .
  - برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی لازم با حوزه های سازمانی در تدوین و به روز نگهداشتن ساختار و تشکیلات تفصیلی.
  - برنامه‌ریزی و نظارت درتهیه وتدوین و به روز نگهداشتن شرح وظایف و اختیارات کارکنان .
  - هدایت و راهبری فعالیت‌های تحقیقاتی به منظور دستیابی به بهره‌‌وری فعالیت‌ها و اصلاح روش‌های مورد عمل.
  - نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و ارائه پیشنهادات لازم جهت بررسی و تصویب.
  - انتخاب در نظام خود ارزیابی عملکرد و نظام تضمین کیفیت خدمات مناسب و اقدامات لازم جهت استقرار آن در شرکت.
- استقرار نظام پیشنهادات.
- تهیه و تدوین شرح وظایف و مسئولیت های واحد ها و پست های سازمانی.
  - بررسی تشکیلات کلی شرکت و هماهنگی لازم با حوزه های ستادی برای تعدیل و اصلاحات ساختاری متناسب با حجم فعالیت ها ، وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدهای در چارچوب تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف تعیین شده و بر اساس سیاستها، برنامه ها و دستور العمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.
  - تعیین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و برنامه ریزی و هماهنگی جهت جذب نیرو در چارچوب خط مشی ها و
دستورالعمل ها.
  - تهیه شناسنامه های آموزشی برای کارکنان و ایجاد بانک اطلاعات بررسی نیازهای آموزش، تهیه و تدوین تقویتهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت جهت رشد و ارتقاء دانش، مهارت آنان در انجام مؤثر وظایف محوله و آماده سازی ایشان جهت ارتقاء به مشاغل بالاتر.
  - ارزیابی دوره های آموزشی و تعیین میزان اثر بخشی دوره های برگزار شده به منظور تحقق اثربخشی برنامه ها  و دستیابی به استانداردهای مورد نظر.
  - تأمین اطلاعات مورد نیاز سطوح مدیر یت ارشد شرکت.
  - مشارکت در ممیزی های داخلی و برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، پیگیری آنها و مشارکت در بهبود فرایندها در قالب سیستم مدیریت کیفیت و نظام خود ارزیابی.
  - تهیه و تدوین فرآیندهای گردش عملیات و روشهای اجرایی و دستورالعمل ها ، نظارت بر حسن انجام آنها وتهیه گزارشات تحلیلی از انحرافات نسبت به تحقق اهداف پیش بینی شده و ارائه پیشنهادات اصللاحی .
  - هماهنگی و مدیریت تهیه و تدوین نظامات مرتبط با بهره‌وری و ترویج و اشاعه فرهنگ  مدیریت مشارکتی.
  - جمع‌آوری، تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات در وضعیت موجود و شناخت و تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها و روش‌ها به منظور حذف روش‌ها و مراحل زاید و دوباره کاری‌ها؛ با همکاری واحدها و گروه های ذیربط .
  - نظارت بر انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه بهبود شرایط فیزیکی و محیطی نیروی انسانی و نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بهبود شرایط محیط کاری؛ که توسط واحد های ذیربط انجام می شود .
  - بررسی لازم در زمینه تجزیه و تحلیل و اصلاح فرم‌ها با همکاری واحد های پیشنهاد دهنده و نظارت بر مطالعات و تحقیقات اصلاح جا و مکان به منظور دستیابی به حداکثر بهره‌وری .

-هدایت و راهبری کمیته‌ها و گروه‌های کاری مرتبط با فعالیت‌های انفورماتیک، تحول اداری، بهره‌وری، نظام مدیریت کیفی، نظام پیشنهادات ها و نظارت بر اجرای مصوبات مربوطه.
  - حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
  - ارائه گزارشات لازم.
  - انجام سایر وظایف محوله.

گروه آمار و اطلاعات مدیریت


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی جهت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت.


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی ، نظارت و هماهنگی در استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای استفاده سطوح مختلف سازمانی.
-    ایجاد و استقرار پایگاه داده‌ای جامع منابع آب در محیط GIS.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی برای طراحی، تهیه و اجرای نرم‌افزارهای کاربردی شرکت.
-    ایجاد، راه‌اندازی و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای مورد نیاز مختلف شرکت.
-    تهیه، تدوین و نظارت دستورالعمل‌های بکارگیری و استفاده صحیح از برنامه‌های کاربردی، سخت‌افزارها و بانکهای اطلاعاتی.
-    پیگیری برای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی دفتر فن آوری و اطلاعات.
-    نگهداری و به روز رسانی خدمات سخت افزاری و نرم فزاری شرکت و نظارت بر بهره برداری از آنها.
-    همکاری و نظارت بر تهیه و خرید تجهیزات سخت افزاری و خدمات نرم افزاری.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    پیگیری و اخذ آمار و اطلاعات مورد نیاز دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از واحدهای تابعه شرکت.
-    بررسی و تطبیق آمار و اطلاعات اخذ شده از واحدهای تابعه شرکت با توجه به سوابق.
-    طبقه بندی و تدوین آمار و اطلاعات اخذ شده از واحدهای تابعه شرکت.
-    ارسال آمار و اطلاعات تدوین شده به دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    پاسخگویی به سؤالات و پیگیری های انجام شده از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در حیطه وظایف و اختیارات تعیین شده.
-    نظارت بر اعمال دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغ شده از طرف دفتر فن آوری و اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط با فعالیت های آماری شرکت.
-    تهیه و تدوین گزارشات آماری مقطعی  و دوره ای بر اساس چارچوب تعیین شده از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    ارتباط مستمر با فتر فن آوری اطلاعات و آمار به لحاظ اخذ سیستم ها و رهنمودهای آماری تیین شده از طرف دفتر مذکور.
-    اجرای سیاست های ابلاغی از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و آمار در زمینه آمار و اطلاعات در شرکت.
-    تدوین کارنامه های سالیانه با همکاری معاونت های شرکت.
-    اخذ و تنظیم درخواست های آماری از واحدهای ستادی و پیگیری جهت ارسال پاسخ ها از واحدهای شرکت در مقاطع زمانی تعیین شده.
-    تهیه و تدوین گزارشات آماری مورد نیاز مدیر عامل و معاونین شرکت و ارگان ها و ادارات استان.
-     حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   _   انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4514
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03