شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 معاونت حفاظت و بهره برداری


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت های حفاظت کمی و کیفی، بهره برداری ونگهداری از منابع و تأسیسات آبی و تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم.


شرح وظایف:
-    برنامه ریزی فعالیت های بهره بداری، حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی و سطحی
-    تهیه و تدوین نظام های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و صدور دستورالعمل های اجرائی.
-    تهیه و مبادله موافقتنامه های نگهداری و تعمیرات و اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی با مبادی  ذیربط، با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
-    نظارت بر تهیه و مبادله قراردادهای بهره برداری و نگهداری با شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی.
-    هدایت و راهبری و نظارت بر امور بهره برداری و نگهداری از تأسییسات آبی توسط پیمانکاران
-    توسعه مشارکت کشاورزان و آب بران در بهره بردری، نگهداری و مدیریت از شبکه های اباری و زهکشی و زمینه سازی برای انتقال مالکیت و مدیریت سدهای کوچک و شبکه های آبیاری و زهکشی به آب بران ذینفع در راستای اصل 44 قانون اساسی.
-    نظارت برتهیه، تدوین ومطالعه برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه ها، سواحل و تعین بستر و حریم.
-    نظارت بر طراحی و استقرار سیستم امور مشترکین و نظارت و ارزیابی عملکرد آن.
-    نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قواین و مقررات و آئین نامه های مرتبط.
-    پایش و ارزیابی عملکرد امور آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آبی.
-    تعامل و همکای با معاونت طرح و توسعه برای اعما کامل الزامات بهره برداری در زمان برنامه ریزی، مطالعه و ساخت طرحهای توسه منابع اب.
-    توسعه استفاده از فن آوریهای نوین در حفاظت و بهره بردری از منابع و تأسیسات آبی.
-    نظارت بر اجرای فرایند مستند سازی اطلاعات و آمار عملیات بهره برداری و نگهداری و مدیریت از منابع  و تأسیسات آبی.
-    تعیین و پیشنهاد میزان حق اشتراک و تعرفه منابع آب سطحی به هیئت مدیره شرکت.
-    برنامه ریزی جهت بهره برداری مناسب و استفاده بهینه از منابع و تأسیسات مربوط به توسعه پایدار.
-    نظارت بر بروز رسانی حقابه های موجود و مصارف موجود منابع آب سطحی با شفاف سازی حقوق مصرف کنندگان.
-    پایش، کنترل و هدایت ضابطه مند ایمنی و پایداری سدهای مخزنی استان.
-    قدام و پیگیری برای نصب ابزار اندازه گیری شاخصهای کمی و کیفی آب در حوزه تأسیسات آبی.
-    برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور انجام مطالعات وره ای جامع ایمنی و پایداری تأسیسات آبی.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    انجام سایر وظایف  محوله.
-    ارائه گزارشات لازم .

دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و مدیریت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی مربوطه. برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرائی و نظام‌های بهره‌برداری و منابع آب‌های سطحی و سیستم مکانیزه امور مشترکین و مدیریت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و استقرار و توسعه ایستگاه‌های کنترل کیفی و رفتار سنجی.

شرح وظایف:
-    تهیه و اجرای برنامه‌های حفاظت کمی و کیفی و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و نظارت بر حسن اجراء آنها.
-    همکاری با حوزه معاونت طرح و توسعه در تهیه شرح خدمات مطالعات اجتماعی و نظام‌های بهره‌برداری طرح‌های منابع آب.
-    نظارت بر تشکیل و راهبری و هدایت فعالیت تشکل‌های آب ‌بران در مراحل بهره‌برداری از شبکه‌ها.
-    بررسی و نظارت بر مدل‌های بهره‌برداری از آب زیرزمینی به منظور افزایش سطح بهره‌وری و همکاری با مراجع ذیربط در ارائه سیاست‌ها، ضوابط، استانداردها و مدل‌های مطلوب.
-    شناسایی منابع آب زیرزمینی و سطحی غیر مجاز و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز.
-    نظارت و اطمینان از استقرار سیستم امور مشترکین.
-    برنامه‌ریزی سالانه برای تعیین مصارف از منابع.
-    همکاری در تهیه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها در رابطه با وظایف مرتبط با هماهنگی معاونت ذیربط .
-    نظارت بر صلاحیت و فعالیت شرکت‌های حفاری.
-    رسیدگی به شکایات رسیده از عملکرد ادارات امور آب شهرستانها با هماهنگی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات.
-    نظارت بر اجرای آئین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی.
-    هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته‌ها و گروه‌های کاری مرتبط و پیگیری مصوبات.
-    تهیه گزارشات ماهانه و مدیریتی. برنامه‌ریزی و هماهنگی اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس سازی سازمان‌های ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی‌ها.
-    برنامه‌ریزی جهت استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی (GIS) و سنجش از دور (RS) و سایر الزامات مشابه در زمینه حفاظت منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه و تجهیزات ایستگاه‌های کنترل خودکار و غیر خودکار و ساماندهی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی.
-    تعریف طرح‌های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت مطالعات کیفی منابع آب و اعلام آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب و درخواست گزارشات لازم در موعد مقرر و پیش‌بینی شده.
-    درخواست اطلاعات پایه مورد نیاز و پارامترهای آلودگی منابع آب مورد نیاز از دفتر مطالعات پایه منابع آب.
-    نظارت دوره‌ای، حسب مورد در خصوص آخرین وضعیت ایستگاه‌های رفتار سنجی کیفی منابع آب.
-    بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرح‌های آبی و سایر طرح‌های تأثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش‌های ذیربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه‌های حفاظت کیفی و بهره‌برداری منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص نحوه تخلیه، بازچرخانی و بهره‌برداری از پساب کاربری‌های مختلف از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم‌های دفع رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی با ستاد وزارت نیرو در خصوص اجرای برنامه‌های مطالعات، پیشگیری و حفاظت کیفی  منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی در اجرای برنامه‌های حفاظت کیفی منابع آب و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها.
-    برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در سطوح سه گانه مسئولین استانی، عامه مردم و همکاران شرکت در زمینه حفاظت کیفی منابع آب با همکاری واحد روابط عمومی و سایر واحدهای شرکت.
-    انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای محلی و منطقه‌ای جهت اجرای برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه
-    تهیه کلیه مجوز ها و پروانه های صادره در خصوص حفر و بهره برداری، کف شکنی، جابجایی و ... بر اساس دستورالعمل های موجود.
-    پیگیری و انجام مکاتبات لازم در خصوص برگزاری جلسات اعلام و تمدید ممنوعیت دشتهای استان، هماهنگی دفتر مطالعات پایه
-    نظارت و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل جلسات کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
-    اجرای قانون توازن عادلانه آب و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با آن.
-    تدوین برنامه های نظام گشت و بازرسی از مناطق با اهداف نظارت و نحوه بهره برداری از منابع آب .
-    ارسال گزارشات ماهانه فعالیت های مرتبط به دفتر حفاظت شرکت مدیریت منابع آب کشور.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله

گروه حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل


خلاصه وظایف:
انعکاس برنامه ها، سیاست ها، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوعه در بخش حفاظت، مهندسی رودخانه ها و سواحل ( تعیین بستر و حریم، حفاظت و نگهداری بستر و حریم، ساماندهی و کنترل سیلاب و صدور مجوز در بستر و حریم منابع آب سطحی) به ادارات امور آب شهرستانها و نظارت بر حسن اجرای آنها.


شرح وظایف:
 - هماهنگی لازم با معاونت حفاظت و بهره بردای و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور اخذ و اعمال سیاست های بخش   آب و حفاظت از رودخانه ها و سواحل.
- ارائه پیشنهاد اصلاح و تکمیل قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط به شرکت مدیریت منابع آب ایران.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
- تهیه دستور العمل های لازم به منظور تسهیل در حفاظت از رودخانه ها و سواحل و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها.
- برنامه ریزی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی رودخانه ها و مجاری آبی استان.
- تعییین حد بستر وحریم مجاری آبی، اعلام و علامت گذاری بستر و حریم معین شده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی.
- تدوین برنامه ها و اولویت بندی طرح های مطالعاتی و اجرائی ساماندهی رودخانه ها و سواحل.
- نظارت و کنترل بر برداشت مصالح رودخانه ای در سطح استان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی.
- تدوین برنامه های نظام گشت و بازرسی از منطقه با اهداف نظارت بر نحوه بهره برداری از رودخانه ها و سواحل و نظارت بر طرح های ساماندهی اجرا شده.
- ظرفیت سازی در زمینه حفاظت و بهر ه برداری از رودخانه ها و سواحل در بخش های عمومی و تخصصی .
- نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات امور آب شهرستانها در خصوص حفاظت از رودخانه ها و سواحل و کنترل سیلاب و پشتیبانی کارشناسی آنها.
  - تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی ادارات امور آب شهرستانها و تعیین میزان انحرافات.
  - ارسال گزارش عملکرد بخش مهندسی رودخانه و سواحل به صورت 6 ماهه و سالانه به معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران.
- اعلام نظرات کارشناسان در ارتباط با مسائل حفاظت، مهندسی رودخانه ها به مراجع ذیربط.
برنامه ریزی، هماهنگی و شرکت در کار گروه های تخصصی و کمیته های مرتبط با فعالیت های واحد.
- رسیدگی به شکایات مردمی با همکاری و هماهنگی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات.
- اجرای برنامه ساماندهی رودخانه های حوزه عملکرد شرکت و ایجاد سیستم های پیش بینی سیل و مهندسی رودخانه.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
 - انجام سایروظایف محوله.

گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور نگهداری، بهره‌برداری، حفاظت و رفتارسنجی سدها و تأسیسات وابسته، مطالعات، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، نظام‌های بهره‌برداری، تنظیم برنامه‌های تولید و مصرف آب، تولید نیرو و انجام پیش‌بینی‌های لازم به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و بهبود انجام امور.


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به نگهداری و بهره‌برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته.
-    برنامه‌ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل‌ها و بهبود روش‌های بهره‌برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها.
-    ابلاغ و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های لازم در زمینه چگونگی بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی توسط شرکت‌های بهره‌برداری.
-    پیشنهاد سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته.
-    انجام برنامه‌ریزی لازم برای بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه.
-    برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی و تعمیرات سدها و مخازن مربوطه.
-    پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌های تولید و مصرف آب بر اساس نیازهای مستمر و فصلی.
-    ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه‌های آبگیری و تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور.
-    برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری از تأسیسات برقی و مکانیکی سد با توجه به برنامه‌های تنظیم شده قبلی.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات سد و نیروگاه از قبیل عملیات تخلیه رسوب و لایروبی، پایداری سد طبق اصول، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و پیگیری حسن اجرای عملیات مذکور.
 
-  دریافت آمار و اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی، اندازه‌گیری دبی رودخانه‌های منطقه و ... از دفتر مطالعات پایه منابع آب.
-برنامه‌ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فنی در زمینه منحنی‌های تراز کف دریاچه سد و سایر خدمات مربوط به تأسیسات سدها.
-  نظارت بر حسن اجرای حفاظت و حراست از تأسیسات مربوط به سدها.
-     تهیه گزارشات مدیریتی و ارائه برنامه‌های پیشرفت یا موانع پیشرفت در زمینه عملیات نگهداری و بهره‌برداری از سدها و ارائه پیشنهاد بهبود انجام امور به مقام مافوق.
-    انجام هماهنگی لازم در تهیه، مبادله و اجرای موافقت نامه‌های تعمیر و نگهداری سالانه از منابع جاری و عمومی و ارائه جداول پیشرفت کار.
-    نظارت بر اجرای موافقت نامه‌های تعمیر و نگهداری و انجام بررسی و تحلیل‌های لازم به منظور بهینه‌سازی امور بهره‌برداری و تعمیرات سدها.
-    انجام نظارت و هماهنگی لازم در امور جانبی سدها نظیر بهره‌برداری از آبزیان مخازن سدها، جنگل کاری حاشیه و فعالیت‌های گردشگری، فرهنگی و آموزشی.
-    انجام نظارت و هماهنگی لازم در تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت کار، سیستم‌های هشداردهنده و آموزش‌های لازم.
-    دریافت آمار و اطلاعات درباره مصرف روزانه آب در محدوده سدها و نیازهای مستمر و فصلی شبکه های آبیاری و تنظیم برنامه ذخیره آب طبق قراردادهای فروش.
-    تنظیم برنامه های آبگیر و تخلیه دریاچه  ها و کنترل حجم آنها و نظارت بر فعالیتهای تخلیه رسوب و لایروبی سدها و تنظیم گزارش از میزان ورودی و خروجی آب.
-    پیگری به منظور بروز رسانی دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری و بهبود روشهای جاری در مدیریت بهره برداری و نگهداری سدهای مخزنی.
-    برنامه ریزی جهت ترویج و پیاده سازی روشهای علمی و جدید در مدیریت و بهره برداری سدها.
-    برنامه ریزی به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی مرتبط و تولید، پردازش و نگهداری روشمند اطلاعات.
-    برنامه ریزی به منظور ارزیابی مستمر عملکرد بهره برداری و اقتصادی سدها و تأسیسات تأمین آب
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
  - انجام سایر وظایف محوله.

گروه امور مشترکین و درآمد


خلاصه وظایف:
واگذاری اشتراک‌های آب، تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین، تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین و تعیین میزان حق اشتراک‌ها.


شرح وظایف:
-    بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روز رسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌های مختلف و نظارت بر واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوطه.
-     بررسی و تعیین میزان حق اشتراکها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت.
-    تهیه و ارائه فرایند انجام کار برای پذیرش مشترکین بمنظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنان
-    نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نحوه چگونگی اجرای آنها با توجه به موارد قانونی.
-    همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی  بمنظور برقراری نظام بهره برداری بهینه از منابع آب.
-    ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی مکانیزه برای مشترکین مصارف مختلف.
-    همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم آبی و مقابله با بحران آب.
-    تهیه قراردادهای همسان آبیاری (تأمین و تحویل آب به کشاورزان) و حق اشتراک.
-    بررسی حق اشتراک آب با توجه به آئین نامه ها و دستورالعمل ها و تهیه و تنظیم قراردادها جهت انعقاد با مشترکین و نظارت بر اعمال تعرفه های انواع مصارف آب.
-    همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران در زمینه های (تهیه و تدوین آئین نامه عملیاتی، واگذاری اشتراک آب، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قرارداد تیپ اشتراک آب برای مبادله با مشترکین.
-    همکاری با ادارات منابع آب در خصوص تحویل حجمی آب مصارف کشاورزی و سایر اشتراک (صنعت، شرب، پرورش ماهی، ...) در جهت تهیه سند آب و پروانه آب.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
  -   ارائه گزارشات لازم.
  -   انجام سایر وظایف محوله.بازدید:6939
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03