جمعه, 6 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
: تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
بررسی درخواست تمدید مجوز شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
استعلامات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک استعلامات بین دستگاهی
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
آمار و اطلاعات حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات استملاک اراضی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات تامین منابع مالی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
صورت های مالی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
پژوهش و تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه ها شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات حفاظت مهندسی رودخانه ها شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات حفاظت آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
« 1 2 3 4 » صفحه: