یکشنبه, 30 دی 1397

 گروه:  پروژه های اجرایی

آبرسانی از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1395/12/30
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 12   درصد   

آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (2) شهرستان بیرجند
تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 81   درصد   

تغذیه مصنوعی آهنگران شهرستان زیرکوه
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 28   درصد   

تغذیه مصنوعی گزیک شهرستان درمیان
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1395/12/30
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 92   درصد   

خطوط ارتباطی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1395/12/30
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد